Liefde, een permanente kracht

Hieronder staat wat Willem de Ridder schrijft over Liefde in zijn boek Handboek Spiegologie. Voor alles is een tijd. Dit boek heb ik in 1999 al gelezen, nu dringt het geschrevene op een ander level door. Zo mooi als hij er woorden aan geeft doe ik hem niet na, daarom citeer ik hem graag.
Sandra Boer

Energie (liefde) is oneindig en intelligent. Het hele universum is het resultaat van die intelligentie. Als je een vlieg bestudeert, is het toch al duidelijk dat achter zo’n complex organisme een immense intelligentie schuilt? Intelligentie is niet te vatten en heeft met denken niets te maken.

Het hele universum bestaat alleen maar uit liefde, of wel een onvoorwaardelijk steunende energie. Liefde is niet één van de vele gevoelens. Het staat boven alle gevoelens. Het is een permanente kracht. Alles wat we om ons heen zien en voelen is een uitdrukking van die liefde. Meer is er niet en minder ook niet.

Liefde is ondeelbaar, dus we kunnen onmogelijk van de één minder houden dan van de ander. Het universum is een oneindige intelligentie. Maar onze denkende hersens proberen zich daar hardnekkig iets of iemand bij voor te stellen.

Onze oneindige intelligentie is echter niet te beschrijven. Woorden schieten hier hopeloos te kort. Je kunt dat wat je eigenlijk bent ook “Liefde” noemen. Die onbegrijpelijke energie is de bron van al onze creatieve expressie en de essentiële kracht van het universum. Die essentiële kracht is jouw en mijn Intelligentie.
De manier waarop we onze Intelligentie zien, is precies de manier waarop we ons leven ervaren. Als we weten dat onze Intelligentie ons voortdurend en onder alle omstandigheden onvoorwaardelijk en liefdevol steunt, dan ervaren we onze wereld (en iedereen in die wereld) als totaal veilig, lieflijk en overvloedig.

Liefde is de manier waarop de Universele Intelligentie zich manifesteert. Het is haar kracht en immense macht.

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

roosde roos staat symbool voor leven en dood, de eeuwigheid en de vergankelijkheid

De symboliek van deze maand start op 5 mei, bevrijdingsdag, de dag na dodenherdenking. Zelf heb ik de oorlog niet meegemaakt en kan daar vanuit eigen beleving dus niets over zeggen. Op deze dagen sta ik wel stil bij wat er in het verleden is gebeurd en voel ik me dankbaar voor de vrede en de vrijheid die vrede met zich meebrengt.

Deze dagen zet ik Etty Hillesum in het licht. Zij is voor mij een inspirator. Etty Hillesum heeft de oorlog wel meegemaakt en heeft deze niet overleefd, ze is op 30 november 1943 in Auswitch overleden.

Hieronder een paar uitspraken van haar die mij raken omdat het zo herkenbaar is.

8 maart 1942
Trouw, werkelijk trouw aan zichzelf en aan de waarden, die men hoogschat en de moed hebben zich ter wille van die trouw onbemind te maken bij anderen.

2 oktober 1942
Vruchten en bloemen dragen op elke plek grond waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling zijn? En moeten wij er niet aan meehelpen deze bedoeling te verwezenlijken?

3 juli 1943 vanuit Westerbork in een brief aan vrienden:
‘Ik wilde alleen maar dit zeggen: de ellende is werkelijk groot en toch loop ik dikwijls, later op de avond, als de dag achter je in een diepte weggezonken is, met een veerkrachtige pas langs het prikkeldraad en dan stijgt er altijd weer uit m’n hart naar boven: dit leven is iets prachtigs en iets groots…..’

Op deze site kun je meer over haar lezen.

Warme groeten,

Sandra

Ode aan Wubbo Ockels

Wubbo Ockels

Wubbo Ockels, zaterdag 17 mei 2014 gestorven – 68 jaar. Dit is wat hij ons nalaat:
Brief van Wubbo Ockels 31 januari 2014
Happy Energy. De beweging voor een duurzame Aarde en Ons, de Mensheid.

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. De natuur wordt door ons platgewalst, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een andere weg inslaan, we moeten onze levens veranderen, én de manier waarop we zaken doen.
Laten we ‘het menselijke tijdperk’ – The Human Age – verwelkomen. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, de vernietiging van de Mensheid; in feite van onszelf. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe mentaliteit, een nieuwe vereniging van de Mensheid, voor onze overleving.
Het antwoord is een nieuw wereldwijd bewustzijn!
Het probleem is dat de Mensheid een duurzame balans met zijn omgeving dient te vinden, zowel met ons huis, de planeet Aarde, en haar Natuur. Het antwoord is een nieuw wereldwijd bewustzijn van de Mensheid, Natuur en Aarde als een onlosmakelijk wezen. De Mensheid is het volk, de Mensheid wordt gedragen door de mensen. Alleen wanneer we geloven in onze persoonlijke rol om de Mensheid duurzaam te maken, zullen we overleven en kunnen we overleven.
We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie bouwen. We zijn geen neuronen, die zich niet bewust zijn van wat ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens en kunnen ons gedrag observeren. We zijn ons terdege bewust van waar onze Mensheid naar toe gaat. We kunnen de Mensheid in een betere richting krijgen, indien we samenwerken. Met een nieuw geloof in de Mensheid kunnen we een nieuwe religie creëren die ons allemaal samenbrengt.
We kunnen ons niet uitsluiten voor de verantwoordelijkheid voor onszelf.
Er zijn veel religies die mensen samen brengen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waar in mensen geloven, scheiden de Mensheid juist in groepen. Dat heeft geleid tot vele conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de holistische Mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, zullen we onafscheidelijk zijn.
We behoren allemaal tot deze ene Mensheid, we kunnen allemaal in deze ‘hogere macht’ geloven. Het grote verschil met de bestaande religies is dat we in Onszelf kunnen geloven. De God van de Mensheid is in elk van ons. Deze God is niet buiten ons. We kunnen ons niet achter deze God verschuilen, omdat deze in ons zit.
We kunnen ons niet uitsluiten voor de verantwoordelijkheid voor onszelf.
Geloven in de Mensheid verlangt een andere manier van denken. Een mentaliteit die is voortgekomen uit het perspectief dat we in de laatste decennia hebben bereikt. Het besef van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. En wat onze bijdrage is aan het milieu. De nauwe band van de Mensheid en de Aarde, onze afhankelijkheid van de natuur, van de Aarde is steeds duidelijker geworden.
De noodzaak om de Aarde en de Natuur te behouden is een steeds grotere noodzaak geworden. De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een prachtige planeet, met een ongeëvenaarde levens ondersteuning, zonder dit oord kunnen we niet leven. Een Aarde die geen reservecapaciteit heeft.
We zijn allemaal Astronauten van het Ruimteschip Aarde.
Het opsplitsen van de mensheid in verschillende groepen met verschillende en vaak conflicterende belangen heeft onze duurzaamheid ondermijnd. Kleine groepen hebben de winst opgestreken, terwijl grote groepen hieronder hebben geleden. Het opsplitsen heeft geleid tot oneerlijkheid, tot onrechtmatige zelfzuchtigheid.
Er zijn veel religies die mensen samen brengen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waar in mensen geloven, scheiden de Mensheid juist in groepen. In dit opzicht zijn onze economische regels verkeerd. Grote organisaties hebben activiteiten ondernomen die gevolgen op grote schaal hadden voor de toekomst, terwijl zij daarvoor niet de verantwoordelijkheid hebben genomen.
Bijvoorbeeld zoals de olie-industrie en de ontwikkeling van kernenergie. De kosten voor klimaatverandering en weer gerelateerde rampen, nucleair afval en nucleaire rampen worden gedragen door de maatschappij, door haar belastingbetalers…
Internationale bedrijven hebben zo’n enorme omvang gekregen dat hun invloed alle nationale grenzen overschrijdt en daardoor ook de nationale regeringen. Onze zo gekoesterde democratische systemen spelen in hun spel geen rol. Wij, de mensheid, zijn het slachtoffer van een paar mensen die de macht hebben, zolang zij geen verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van hun daden. We missen een globale ethiek.
Ons financiële systeem heeft zich ontwikkeld tot een oncontroleerbare macht
Ons financiële systeem heeft zich ontwikkeld tot een oncontroleerbare macht, die enkel een paar rijke mensen ondersteunt. Handelsbeslissingen worden genomen op een onmenselijke schaal van milliseconden. Gelden die aan bedrijven ter beschikking worden gesteld via de beurzen hebben geen gezicht. Vaak is het niet te traceren waar het geld vandaan komt en waar de winst naar toe gaat.
Er kan geen verantwoordelijkheid of ethiek worden verwacht in een dergelijk systeem, dit in tegenstelling tot een ouderwets familiebedrijf. De gemiddelde mens heeft geen vertrouwen meer in het bankwezen. Het ene schandaal na het andere komt aan de oppervlakte. Het lijkt erop dat wij, het volk, geen invloed of zeggenschap hebben om het financiële systeem te veranderen. De oplossing is het verenigen in het ene wezen dat wij zijn: De Mensheid van de Aarde.
Dit gevoel wordt uitgedrukt in Happy Energy
Buiten de noodzaak om als één mensheid te gaan handelen met als doel om te overleven, zullen wij individueel hierdoor een beter leven krijgen. Door te handelen in het belang van de Mensheid zal het leven zelf, het leven van ons allemaal, meer betekenis krijgen. We zullen ons getroost voelen door deze betekenis, want we hebben een beter antwoord op de vraag waarom we leven.
Het doel van het leven is om het leven in stand te houden. Daarom krijgen we kinderen. We moeten de Mensheid helpen om het noodzakelijke evenwicht te vinden met haar omgeving. Het krijgen van kinderen wordt gedreven door onze drang naar seks, een krachtige drang die niet alleen wordt uitgedrukt door lust en plezier, maar ook door hoop en toekomst. Ons geloof in en steun aan de Mensheid geeft het plezier aan de zin van ons bestaan, een gevoel van voldoening dat zelfs nog krachtiger kan zijn dan seks.
Dit gevoel wordt uitgedrukt in Happy Energy. Happy Energy is de energie die ervaren wordt wanneer een juiste keuze wordt gemaakt. De nieuwe Happy Energy religie en haar geloof in de Mensheid begint nu. Het is het antwoord op een onduurzame industriële revolutie. Het is onze individuele verantwoordelijkheid om deze verandering te versnellen. We moeten ons daarvoor de juiste mindset (de juiste manier van denken) aanleren. Het is dringend. Er is voldoende technologie aanwezig die een duurzame Mensheid, Natuur en Aarde mogelijk maakt.
Onze wil is de sleutel. Het geloof in de Mensheid zal ons die wil geven. Onze Happy Energy religie zal ons helpen om die wil te uiten. Deze religie moet z’n vorm krijgen: we moeten symbolen, rituelen en kunst verzamelen om ons geloof in de Mensheid te uiten. Al onze media en communicatie instrumenten moeten worden gebruikt. Vooral de jeugd moet worden aangesproken. De jeugd is de toekomst: ze willen ook genieten van de natuur en van de aarde. Hun idolen hebben een voorbeeldrol. Festivals kunnen de boodschap uitstralen. Artiesten kunnen de juiste woorden en zinnen vinden, die het hart raken.
Laat ieder van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat elk van ons zijn geloof uitspreken in een duurzame Mensheid.
De geboden van de Happy Energy religie, ofwel geloven in de Mensheid, zijn:
1.    De Mensheid is niet te scheiden
2.    Doel van de Mensheid is om te overleven
3.    De Mensheid heeft de Aarde en de Natuur nodig
4.    Ons doel is om de Mensheid te ondersteunen en daarmee de Aarde en de Natuur
5.    We moeten iedereen die dat doel uitoefent respecteren
6.    Iedereen is met iedereen verbonden via de Mensheid
7.    Iedereen is verbonden met de Natuur en de Aarde
8.    We zijn allemaal Astronauten van Ruimteschip Aarde
9.    Degenen die anderen niet respecteren, respecteren de Mensheid niet
10.    Mensheid, Natuur en Aarde zijn onafscheidelijk!

Wubbo Ockels

Overleven of leven?

De opvoeding en het schoolsysteem zijn er veelal op gericht te vertellen wat je moet doen en hoe je iets moet doen, dat zet zich voort in relaties en werk. Deze manier van omgaan met elkaar wekt verwachtingen hoe je zou moeten zijn. Dit strookt niet met je natuurlijke zelf.

Je verlangt er daarentegen naar in vrijheid te leven en jezelf mogen zijn. Je weet niet hoe je vanuit je natuurlijke zelf in deze wereld kunt leven omdat wie je ten diepste bent niet wordt gezien, erkend en gewaardeerd. Je raakt jezelf kwijt in de wirwar van regels en eisen en de hectiek van alle dag om maar te voldoen aan….. Lees verder