Algemene Voorwaarden & Privacy Verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY VERKLARING

Nieuwe Wereld.NU gevestigd te Velddriel, 5334 JP Voorstraat 43, is een zelfstandig werkend bedrijf dat zich richt op bewustzijnsontwikkeling voor mens en organisatie.
KvK 11055833 – BTW NL0181.97.310.B01

Om misverstanden te voorkomen is het prettig als er duidelijke afspraken zijn. Deze afspraken zijn bindend als je zaken doet met NieuweWereld.NU. De afspraken staan hieronder weergegeven in de Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 BTW NieuweWereld.NU is btw plichtig dat betekent dat over alle activiteiten 21% btw wordt afgedragen. De voor particulieren geldende prijzen zijn inclusief btw, voor zelfstandigen zonder personen, organisaties en bedrijven exclusief btw.

Auteursrecht is geldig op alle verstrekte materialen. Het is alleen toegestaan materialen te (doen) vermenigvuldigen met voorafgaande schriftelijke toestemming van NieuweWereld.NU.

Aansprakelijkheid NieuweWereld.NU aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van deelnemers en cliënten voor het al dan niet opvolgen en/of interpreteren van aanbevelingen in het schriftelijke materiaal en/of van mondelinge aanwijzingen door de begeleiding. NieuweWereld.NU is op generlei aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de begeleiding, sessie of training met de opgedane kennis doet.

PARTICULIEREN EN ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL
open inschrijving en groepsactiviteit
Betaling
Bij open inschrijving en groepsactiviteiten geldt betaling vooraf op basis van een factuur.

Annulering
Wordt een groepsactiviteit geannuleerd door NieuweWereld.NU, worden eventueel reeds betaalde bedragen teruggestort.

Mocht je zelf niet in staat zijn tot deelname geldt het volgende:
1. Tot twee weken voor aanvangsdatum kun je je kosteloos afmelden.
2. Meld je je tussen een en twee weken voor de aanvangsdatum af, betaal je 50% van het factuurbedrag.
3. Meld je je korter dan een week voor de datum van uitvoering af, betaal je 75% van het factuurbedrag.
Deze regeling vervalt als je zelf voor vervanging zorgt.

persoonlijke begeleiding
Betaling
Bij persoonlijke begeleiding krijg je een factuur achteraf op basis van het afgesproken uurtarief.
De betalingstermijn is twee weken.
Annulering
Als een gemaakte afspraak niet door kan gaan verzoek ik je dit zo snel mogelijk aan mij door te geven. Wordt een afspraak korter dan 24 uur van te voren geannuleerd dan wordt 50% van het uurtarief doorberekend plus de eventueel gemaakte reiskosten.

ORGANISATIES EN BEDRIJVEN
In sommige gevallen schakel ik een collega in, waarvan ik weet dat deze wat betreft kennis, kunde, vaardigheden en concepten bij mijn aanpak en de doelstellingen passen. Hiervan word je van te voren op de hoogt gebracht.

In-company trajecten worden in opdracht verzorgd door één opdrachtgever. Het programma wordt afgestemd met deze opdrachtgever. De (leer-)doelen worden van tevoren vastgelegd en overeengekomen.

Open inschrijving zijn bijeenkomsten waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven.

Persoonlijke begeleiding wordt voorafgegaan door een kennismakingsgesprek waarin nadere afspraken worden gemaakt over de kosten en de frequentie en de duur van het traject. Dit is altijd maatwerk.

De opdrachtgever is een bevoegd contactpersoon van het bedrijf c.q. de organisatie waarmee afspraken zijn gemaakt. Deelnemers zijn personen die zich via de opdrachtgever hebben ingeschreven.

Overmacht
Indien een activiteit door overmacht van de zijde van NieuweWereld.NU niet plaats kan vinden, zal zij trachten een andere begeleider in te zetten of in overleg een nieuwe datum bepalen, zonder dat de opdrachtgever hiermee het recht krijgt om de opdracht te annuleren.

NieuweWereld.NU is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtgever en/of een deelnemer mocht lijden ten gevolge van het niet of op een ander tijdstip uitvoeren van een afgesproken activiteit.

Annulering en/of datawijzigingen door de opdrachtgever
Afhankelijk van het moment waarop de opdrachtgever een reeds geboekte activiteit annuleert of dat data worden gewijzigd geldt de volgende annuleringsregeling.
Tussen 4 en 2 weken voor aanvang wordt 50% van het gehele bedrag in rekening gebracht en binnen 2 weken, 100%. Vervanging van deelnemers is zonder kosten mogelijk. Voor de nieuwe data gelden onverminderde deelnamekosten.

Deelnamekosten
De afgesproken tarieven voor in-company trajecten worden schriftelijk bevestigd en zijn exclusief kosten van alle bijkomende kosten van materialen, ruimtes, hotels, overnachtingen, lunches, diners, reiskosten en dergelijke.

De kosten voor deelname aan open inschrijving worden van te voren overeengekomen.

Betalingsvoorwaarden
Bij alle activiteiten geldt een uiterlijk betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen.

———

PRIVACY VERKLARING volgens de richtlijnen van de AVG van 25 mei 2018                                                                               

Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door NieuweWereld.NU geleverde producten en diensten.
NieuweWereld.NU, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NieuweWereld.NU verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die NieuweWereld.NU van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door NieuweWereld.NU in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

NieuweWereld.NU vraagt en verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u contact hebt opgenomen met NieuweWereld.NU en/of een overeenkomst heeft afgesloten dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit NieuweWereld.NU. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van NieuweWereld.NU. Wilt u zich uitschrijven voor onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken in de nieuwsbrief.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is NieuweWereld.NU gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij en zullen deze privacyverklaring indien nodig bijwerken.

Hoe lang we gegevens bewaren
NieuweWereld.NU zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en de wettelijke bewaarplicht voor de administratie toepassen.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
NieuweWereld.NU verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is kortgesloten dat zij werken met een privacyreglement dat voldoet aan de AVG. Hiermee dragen we zorg voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
NieuweWereld.NU maakt geen gebruik van Cookies of Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@nieuwewereld.nu.

Beveiliging
NieuweWereld.NU hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. NieuweWereld.NU heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij NieuweWereld.NU toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval NieuweWereld.NU gebruik maakt van de diensten van derden, zal NieuweWereld.NU in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal NieuweWereld.NU u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@nieuwewereld.nu

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@nieuwewereld.nu.

Versie 14 mei 2018